การศึกษา

หลักสูตรอาคารและการวางแผน

ศึกษาด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม หรือการออกแบบชุมชนเมือง

หลักสูตรธุรกิจ

ตัวเลือกหลักสูตรธุรกิจที่เราจัดให้ มีตั้งแต่การบัญชีไปจนถึงการตลาดและเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรงานสร้างสรรค์ การออกแบบ และการแสดง

ความเชี่ยวชาญพิเศษในอุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์

หลักสูตรการศึกษา

ศึกษาการสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือการศึกษาก่อนวัยเรียน

หลักสูตรวิศวกรรม

ศึกษาปริญญาทางวิศวกรรมในสาขาความเชี่ยวชาญที่คุณสามารถเลือกได้

หลักสูตรอนามัยและชุมชน

เลือกศึกษาปริญญาในสาขาอนามัย ตั้งแต่พยาบาลศาสตร์และทัศนมาตรศาสตร์ ไปจนถึง จิตวิทยาหรือโภชนาการ

หลักสูตรสารสนเทศและเทคโนโลยี

เลือกเรียนได้จากสาขาวิชาที่หลากหลายของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อปรับปรุงการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษของคุณ

หลักสูตรกฎหมายและความยุติธรรม

ศึกษาด้านกฎหมาย ความยุติธรรม นิติศาสตร์ อาชญาวิทยา การสืบสวน หรือการประกอบวิชาชีพทนายความ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เลือกเรียนได้หลากหลายหลักสูตร ตั้งแต่ฟิสิกส์ และเคมี ไปจนถึงจุลชีววิทยา